Podmínky použití


Všeobecné podmínky poskytování služeb na serveru Capsa.cz
Čl. I. Základní pojmy
1. Poskytovatelem je Capsa.cz, s.r.o., Pomořanská 480/10, Praha 8, IČ: 24153982 DIČ: CZ24153982, která provozuje server Capsa.cz.
2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která využívá služeb serveru Capsa.cz.
3. Registrovaný uživatel je uživatel, který na své jméno a svoji emailovou adresu zaregistruje projekt na serveru Capsa.cz
4. Projektem se rozumí zaregistrovaný prostor s aplikací Capsa.cz na unikátní emailovou adresu.
5. Provozem serveru se rozumí poskytování datových služeb spočívajících v technické správě aplikace Capsa.cz na technických prostředcích poskytovatele.

Čl. II. Provozní podmínky, práva a povinnosti společné pro všechny varianty aplikace Capsa.cz
1. Poskytovatel zajistí pro uživatele:
- provoz webové aplikace Capsa.cz
- nepřetržitý provoz serveru (serverů), na kterém bude provozována služba uživatele,
- nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu,
- odpovídající technickou podporu.
2. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a příp. smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele nebo emailem na capsa@capsa.cz.
3. Uživatelé nesmějí do systému Capsa umísťovat:
- obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
- informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
- obsah, který je v rozporu s dobrými mravy. Případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
4. Jestliže uživatel poruší tento zákaz, poskytovatel je oprávněn okamžitě smazat všechna uživatelova data. Uživatel odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.
5. Odpovědnost za veškerou činnost v projektu nese registrovaný uživatel.
6. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či únikem informací v průběhu přenosu dat do/z aplikace či po dobu jejich uskladnění na serveru Capsa.cz.
7. Přihlašovací údaje (email a heslo) nesmí být nikomu sděleny ani nikde zveřejněny, jsou nepřenosné a jsou jen pro jednoho uživatele.
8. Uživatel souhlasí s tím, že data jím vložená do aplikace budou archivována. Vložené soubory mohou být indexovány pro účely vyhledávání.
9. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údaju ̊dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely další komunikace a pro marketingové účely poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že nepoužije zadané údaje uživatele jinak než pro zaslání informací o uživatelském účtu, příp. upozornění na novinky ve vlastní nabídce služeb. Adresy elektronické pošty nebudou poskytnuty třetí straně.
10. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit počet registrovaných projektů.

Čl. III. Provoz služby Capsa.cz
1. V případě výpadku provozu aplikace poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou v důsledku poškození, ztráty nebo úniku dat, neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpracovávat data vložená do systému uživatelem za účelem zobrazování reklamy.
3. V případě, že se do svého projektu uživatel(é) nepřihlásí po dobu 90 dnů, poskytovatel uživatele upozorní na nečinnost v projektu. Od této doby běží lhůta dalších 30 dnů, během které se uživatel musí přihlásit do projektu. Pokud se nepřihlásí, poskytovatel má právo odstranit ze serveru celý projekt i s vloženými daty.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit uživateli služby serveru Capsa.cz v případě, že uživatel jakkoli porušuje tyto Všeobecné podmínky. Před pozastavením služeb poskytovatel pošle uživateli upozornění na email.
2. Strany se zavazují bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů (sídel, adres, telefonních čísel, faxu, e-mailu apod.).
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných podmínek poskytování služeb na serveru Capsa.cz. V případě velkých změn Všeobecných podmínek poskytovatel upozorní uživatele na změnu. Aktuální všeobecné podmínky poskytovatel trvale vystaví na www.capsa.cz.
4. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
5.Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 17.12.2012.


Viz také Zpracování osobních údajů